O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Doruchów

z dnia 17.12.2010 r.


Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami)


zawiadamiam


że w dniu 17.12.2010 r. na wniosek Lasów Państwowych Nadleśnictwa Przedborów, Przedborów 49, 63-510 Mikstat wydałem decyzję nr RR 7624/2/2010 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Torzeniec, które ma powstać na działce ewidencyjnej nr 881, obrębu geodezyjnego Torzeniec.

Z treścia decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać sie w siedzibie Urzędu Gminy w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów biuro nr 9 w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                                Wójt

                                                                                     mgr Józef Wilkosz