Doruchów, dnia 06.02.2013 r.

R.RBiGK.HP.6220.16.2012-2013

Informacja

Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), informuję:

1. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku  inwentarskiego - obora dla opasów, które zlokalizowano w miejscowości Skarydzew 1, gmina Doruchów na terenie działki nr 52, obręb geodezyjny Skarydzew; wnioskodawca Pan Krzysztof Pietrzak przedłożył raport oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko; do wykonania raportu oddziaływania wnioskodawca został zobowiązany moim postanowieniem nr R.RBiGK.HP.6220.16.2012 z dnia 30.10.2012 r.

2.      organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Doruchów, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu;

3.      wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Gminy w Doruchowie, ul. Kępińska 13, pokój  nr 9 w godzinach pracy tut. Urzędu;

4.      od dnia 8 lutego 2013 r. przez okres 21 dni każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu  Gminy w Doruchowie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym pod adres ug@doruchow.pl. Złożone uwagi i wnioski rozpatrzone będą przez Wójta Gminy Doruchów przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach.

          Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

    

                                                   Wójt

                                          mgr Józef  Wilkosz