O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Doruchów

z dnia 18.01.2018 r.

 

 

 

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ze zmianami) 

 

 

zawiadamiam

 

 

że w dniu 17.01.2018 r. wydałem decyzję nr R.RBiGK.6220.4.2015.HP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu poprzez budowę indycznika wraz z urządzeniami towarzyszącymi do maksymalnej obsady stada 155,664 DJP położonego w miejscowości Plugawice 2, gmina Doruchów na terenie działki o nr 332/2, obręb geodezyjny Plugawice.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  w Doruchowie,    ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów biuro nr 9 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek w godz. 800 do 1600 i od wtorku do piątku w godz. 730 do 1530).

 

                                                                                             

                                                                                    

 

                                                                                                       Wójt

                                                                           mgr Józef Wilkosz