Wójt Gminy Doruchów

                       ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk

 

 

I. Stanowisko- informatyk w Urzędzie Gminy w Doruchowie w wymiarze – 1 etat

 

II. Wymagania niezbędne osoby:

 

1.      ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych,

2.      nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

3.      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

4.      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5.      wykształcenie:

a)      wyższe informatyczne lub techniczne; 

6.      posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy

a)      na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego lub w służbie cywilnej lub

b)      w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi lub

c)      w sektorze prywatnym

7.      znajomość budowy i zasad działania sprzętów komputerowych oraz urządzeń sieciowych

a)      staranność, rzetelność, systematyczność

b)      znajomość środowiska: WINDOWS, DOS, LINUX

c)      znajomość oprogramowania biurowego, graficznego, dedykowanego,

d)      znajomość przepisów:

·        Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

·        ustawy o  dostępie  do informacji publicznej.

·        ustawy o ochronie danych osobowych,

·        ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,

·        ustawy o podpisie elektronicznym,

·        rozporządzeń MSWiA dot. Informatyzacji,

 

III. Ponadto kandydat na stanowisko informatyk w Urzędzie Gminy w Doruchów powinien posiadać umiejętności:

 

a)      Wykonywanie napraw sprzętu komputerowego w zakresie możliwości technicznych

b)      Prowadzenie profilaktyki antywirusowej

c)      Administrowanie serwerownią i siecią lokalną, systemem centrali telefonicznej, centrali alarmowej,

d)      Administrowanie systemami

e)      Przygotowanie propozycji projektu budżetu w zakresie informatyki

f)        Zapewnienie ciągłości działania systemów

g)      Znajomość języka angielskiego

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 

komunikatywność i łatwość przekazywania informacji, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność, kreatywność, operatywność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odporność na stres, uprzejmość i życzliwość
w kontaktach z ludźmi.

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Z zakresu informatyki:

h)      Sprawowanie kontroli i nadzoru technicznego nad stanowiskami komputerowymi w poszczególnych komórkach organizacyjnych

i)         Wykonywanie napraw sprzętu komputerowego w zakresie możliwości technicznych

j)        Prowadzenie ewidencji sprzętu i programów komputerowych stosowanych
i dopuszczonych do pracy, rejestru wykonanych czynności eksploatacyjnych
i serwisowych na stanowiskach komputerowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych

k)      Zakupy sprzętu komputerowego, systemów i programów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych

l)        Prowadzenie profilaktyki antywirusowej

m)    Administrowanie serwerownią i siecią lokalną Urzędu, systemem centrali telefonicznej, centrali alarmowej,

n)      Administrowanie serwisem internetowym Gminy Doruchów, Biuletynem Informacji Publicznej

o)      Administrowanie Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej, EZD

p)      Administrowanie systemami dziedzinowymi (m.in. USC, , Ewidencja Ludności, Podatki, Płace itp.)

q)      Przestrzeganie obowiązujących aktów normatywnych, regulaminów
i instrukcji, tajemnicy  państwowej i służbowej oraz ustawy o prawie autorskim

r)       Współdziałanie przy prowadzeniu spraw z zakresu ochrony danych osobowych RODO

s)       Wykonywanie okresowych sprawozdań z realizacji powierzonych zadań

t)        Przygotowanie propozycji projektu budżetu w zakresie informatyki

u)      Zapewnienie ciągłości działania systemów

v)      Pomoc przy projektowaniu i wykonawstwie materiałów promocyjnych
z wykorzystaniem narzędzi graficznych

 

1.      Z zakresu informatyzacji:

a)      Doradztwo merytoryczne w zakresie rozwiązywania problemów implementacji sytuacji rzeczywistych do możliwości systemów informatycznych

b)      Nadzór nad wdrażaniem nowych systemów informatycznych
w poszczególnych komórkach organizacyjnych

c)      Analiza możliwości rozwoju elektronicznej administracji i ciągłości pracy

d)      Współpraca przy opracowaniu projektów i wniosków o środki pomocowe
z Unii Europejskiej i innych instytucji z zakresu informatyzacji Urzędu

e)      Analiza celowości i zapotrzebowania zakupu nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania i wskazywanie optymalnych rodzajów
i marek oraz opiniowanie wyborów dostawców sprzętu i programów

f)        Implementacji dyrektyw, ustaw i rozporządzeń w działalności Urzędu

 

 

 

2.      Współpraca

a)      z kierownikami i pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu

b)      z firmami informatycznymi oraz serwisantami sprzętu komputerowego

c)      z jednostkami organizacyjnymi Gminy Doruchów

 

VI. Wymagane dokumenty:

 

1. list motywacyjny,

2. życiorys oraz CV

3.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (wzór kwestionariusza, zgodnie z załącznikiem nr. 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 22.06.2006 r. – Dz.U. z 2006 r. Nr 125, poz. 869),

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy,

6.Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach,

7. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne   
8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych,

 

VII. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. VI pkt. 4,5,6 – powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

 

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy
w Doruchowie zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawienia, a także do żądania usunięcia swoich danych z wszelkich nośników administratora danych. Przyjmuje także do wiadomości, że podanie moich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a dane nie będą udostępniane innym podmiotom.”

 

IX. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Doruchów lub przesłać pocztą w terminie do dnia 24 października 2018 r. na adres: Urząd Gminy w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów z dopiskiem : „Nabór wolne stanowisko urzędnicze – Informatyk”

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

X. Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru

będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:

https://bip.doruchow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu   Gminy Doruchów, zgodnie
z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach    samorządowych

(Dz. U. 2016 r. poz. 902, z poźn. zm.)

 

XI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U.
z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm./, wynosi 6,83  %

 

Inne informacje:

 

KOMISJA powołana przez Wójta Gminy Doruchów działa trzyetapowo:

 

I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni o dopuszczeniu do drugiego etapu,
o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

 

II etap - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, lub testu i rozmowy kwalifikacyjnej
z kandydatami do pracy.

 

III etap – rozmowa końcowa z Wójtem.

 

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia po uzyskaniu pozytywnej opinii pracodawcy.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu
z przeprowadzonego naboru.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

 

Doruchów, dnia 08.10.2018 r.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Doruchów

                                                                                               (-) mgr Józef Wilkosz