Gospodarka odpadami na terenie Gminy Doruchów

 

 

Zagadnieniem wymagającym podjęcia działań oraz kompleksowego rozwiązania jest gospodarka odpadami.

Posiadanie gminnego składowiska odpadów komunalnych  okazuje się dalece niewystarczające w całym procesie zagospodarowania odpadów.

Pozostaje nie załatwiona sprawa odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości, selektywna zbiórka odpadów  ich recykling itp.

W świetle obowiązujących już przepisów a także czekającej nas w niedalekiej przyszłości norm Unii Europejskiej dotychczasowy sposób rozwiązywania problemu jest niemożliwy do zaakceptowania

Z tych też względów jedynym słusznym rozwiązaniem wydaje się być powierzenie rozwiązania tego problemu wyspecjalizowanej jednostce posiadającej prawne i techniczne możliwości załatwienia sprawy.

Taką firmą jest RETHMAN - Sanitech Sp. z o.o. z Poznania posiadający swój oddział między innymi  w Jaraczewie na terenie byłego województwa Kaliskiego.

Spółka RETHMAN-Sanitech wystąpiła do gmin powiatu ostrzeszowskiego z listem intencyjnym oferując swoje usługi w zakresie między innymi :

-      gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowym

-      zbiórki i przetwarzania surowców wtórnych

-      gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego oraz sąsiedniej Gminy Brzeziny widać duże zainteresowanie propozycją Spółki.

Związek Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej zorganizował wyjazd do Poznania w celu zwiedzenia głównej bazy Spółki, zapoznania się z jej wynikami i osiągnięciami oraz planami na przyszłość.

Ponadto przedstawiciel Spółki RETHMAN-Sanitech  uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej oraz odbył indywidualne rozmowy w Gminach przedstawiając swoje plany i zamierzenia z zakresu zagospodarowania odpadów w powiecie Ostrzeszowskim.

 

Według zebranych informacji zamierzenia spółki przedstawiają się następująco:

-       na terenie Ostrzeszowa utworzyć oddział spółki,

-      świadczyć usługi wywozu odpadów komunalnych za pomocą pojazdów specjalnych będących własnością Spółki  zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie zawartych umów z właścicielami nieruchomości,

-      zabezpieczyć odpowiednią ilość pojemników o wielkości uzgodnionej z klientem, które stanowić będą własność Spółki i ustawiane będą  nieodpłatnie,

-      dokonywać odbioru odpadów raz na 4 tygodnie w ściśle ustalonych terminach za odpłatnością około 6,00 zł. od pojemnika 110 l. wzrastającą co rocznie o wskaźnik inflacji,

-      rachunki dla klientów indywidualnych wystawiać jeden w kwartale oraz dla przedsiębiorstw comiesięcznie,

-      rozmieścić na terenie poszczególnych wiosek pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów/ szkło, plastiki, makulatura / i okresowo je opróżniać na koszt Spółki.

-      korzystając z faktu, że Gmina Doruchów posiada składowisko odpadów Spółka RETHAN zbierane odpady komunalne mogłaby składować na tym wysypisku za obowiązującą odpłatnością.  Wpłynie to niewątpliwie na szybsze jego zapełnienie  ale jednocześnie uniknęlibyśmy nakładów na jego modernizacji np.: budowy wagi

Całość spraw związanych z przygotowaniem umów i ich zawarciem , organizacją odbioru odpadów, fakturowaniem, windykacji należności itp. zajmowaliby się pracownicy oddziału Spółki.

Z dokonanego rozpoznania, oraz przeprowadzonych rozmów z  przedstawicielem wynika, że Spółka RETHMAN-Sanitech jest firmą silną, dobrze usprzętowioną, zajmującą pewną pozycję na rynku.

Można więc zakładać, że pojawienie się tej firmy na terenie naszego powiatu oraz Gminy pozwoli na właściwe rozwiązanie problemu zbiórki i zagospodarowania odpadów.

Nasza rola ograniczyłaby się do propagowania konieczności dokonania takich rozwiązań jakie proponuje Spółka RETHMAN - Sanitech, bowiem  nawet przedstawiciele Spółki nie ukrywają, że na terenie już obsługiwanych Gmin początkowo napotykano na brak zainteresowania społeczeństwa, lecz propagowanie proekologicznych działań stopniowo przynosi pożądane efekty.

Proszę o wyrażenie swoich opinii w przedmiotowej sprawie, bowiem od stanowiska  Wysokiej Rady oraz Rad Miast i Gmin powiatu ostrzeszowskiego zależy, czy powstanie na terenie powiatu oddział tejże Spółki i czy rozpocznie ona swoją działalność.

 

Doruchów, dnia 10 września 2003 roku.