U C H W A Ł A    XIII/ 45  /2003

  R A D Y     G M I N Y   W   D O R U C H O W I E

              z  dnia   5 grudnia   2003 r.

 
 w sprawie : ustalenia stawek podatków od nieruchomości.

                                      

                          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  

  o samorządzie gminnym / Dz.U.Nr 142,poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami/  i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /  jednolity tekst : Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami/ Rada  Gminy uchwala , co następuje:                     

 

                                                           §  1.

 

     Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości :

                                               

     1. od budynków lub ich części :

      a/ mieszkalnych  - 0,49 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

      b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

          mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

          - 12,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

      c/zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  obrotu

       kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,24 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

     d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia

         świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

 

      e/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

          pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 3,05 zł od 1 m 2

          powierzchni użytkowej;

   

      2. od gruntów :

         a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

            zakwalifikowana w ewidencji  gruntów i budynków – 0,52 zł od 1 m 2

            powierzchni

         b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

            - 3,12 zł od 1 ha powierzchni,

          c/ pozostałych  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

           działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

            - 0,10 zł od 1 m 2 powierzchni.

 

      3. od budowli  - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3 -

                                                            

                                                          

                                                           §  2.

 

          Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

                                                           §  3.

 

Traci  moc uchwała Rady Gminy w Doruchowie z dnia 13grudnia 2002 r.

Nr III / 9 /2002 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

oraz określenia wzorów formularzy.

 

                                                           §  4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego i podlega  podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

 

                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                          Joanna Blewąska