U C H W A Ł A   NR  XIII/ 47 / 2003

 

R A D Y   G M I N Y   W   D O R U C H O W I E

 

Z   DNIA  5  GRUDNIA  2003 ROKU.

 

                 w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru

                 podatku od nieruchomości.

 

 

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami /oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych/ jednolity tekst Dz.U.Nr 9 poz. 84 z 2002 r. z późniejszymi zmianami /  Rada Gminy uchwala co następuje :

 

 

                                                       § 1.

 

 

Uchwala się wzory formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,

które stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

 

                                                       § 2.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

                                                        §  3.

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty.

 

 

 

                                                       Przewodnicząca Rady   Gminy

                                                        Joanna Blewąska           


 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

 

...................................................................................................

                                                              Załącznik Nr 1

                                                              do Uchwały Rady Gminy w Doruchowie

                                                              Nr  XIII/47/03 z dnia 05-12-2003r.

 

IN – 1                   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

 

na

2. Rok

 

........................................

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania:  Wójt Gminy w Doruchowie, właściwy ze względu na miejsce położenia  przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

 

3. Wójt Gminy w Doruchowie

 

    Adres Doruchów, ul. Kępińska 13

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel        q  2. współwłaściciel       q 3. posiadacz samoistny   q 4. współposiadacz samoistny  q  5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz    q  8. współposiadacz

 

 

 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

 

 

 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

 

 

7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia  właściciela                                        Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia współwłaściciela                                                           

 

 

8. Imię ojca, imię matki właściciela                                                                        Imię ojca, imię matki współwłaściciela

 

 

9. Numer PESEL właściciela                                                                                  Numer PESEL współwłaściciela

 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

 

10. Kraj

 

11. Województwo

12. Powiat

 

13. Gmina

 

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

 

16. Miejscowość

 

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

 

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

             q 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok                     q 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

 

 

 

 

 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

 

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

20.

 

............................................................................ m2

 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

21.

 

............................................................................ ha

                                    

3.a) pozostałe grunty nie sklasyfikowane

3.b) pozostałe grunty sklasyfikowane

22.a)...................................................................m2

 

22.b)................................................................. m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

 

1. mieszkalnych - ogółem

23.

............................................................................ m2

 

 

 

w  tym:

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

24.

 

................................................................................................ m2

 

................................................................................................ m2

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem

     w  tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

25.

 

.............................................................................. m2

 

 

................................................................................................. m2

 

................................................................................................. m2

 

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem

     w  tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

26.

 

............................................................................. m2

 

 

................................................................................................ m2

 

................................................................................................ m2

 

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem

     w  tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

27.

............................................................................ m2

 

 

................................................................................................ m2

 

................................................................................................ m2

 

5. pozostałych ogółem

    w  tym:

 

 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

 

28.

............................................................................ m2

 

 

 

............................................................................................... m2

 

............................................................................................... m2

 

 

D.3 BUDOWLE

 

1. budowle

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

29.

.........................................................................,.......

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

           (podać powierzchnię, bądź  wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

30. Imię

 

31. Nazwisko

 

32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

34. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

35. Identyfikator przyjmującego formularz

 

36. Data i podpis przyjmującego formularz

  

 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

 

...................................................................................................

                                                              Załącznik Nr 2

                                                              do Uchwały Rady Gminy w Doruchowie

                                                              Nr XIII/47/03  z dnia 05-12-2003r.

 

DN – 1                     DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

 

na

2. Rok

 

........................................

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania:  Wójt Gminy w Doruchowie właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

 

3. Wójt Gminy w Doruchowie

 

    Adres;  Doruchów, ul. Kępińska 13

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. osoba fizyczna                       q  2. osoba prawna         q 3. jednostka organizacyjna

    q  4. spółka nie mająca osobowości prawnej

 

 

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel       q  2. współwłaściciel    q 3. posiadacz  samoistny     q  4. współposiadacz samoistny q  5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz    q  8. współposiadacz

 

 

 

 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

 

 

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

 

 

 

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

 

 

 

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

 

 

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

 

 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

 

 

11. Kraj

 

12. Województwo

13. Powiat

 

 

14. Gmina

 

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

 

 

17. Miejscowość

 

18. Kod pocztowy

19. Poczta

 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

 

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

                          q 1. deklaracja roczna                                                q 2. korekta deklaracji rocznej

 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

 

 

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy............... (ogłoszona w Dz. Urzędowym Województwa ......... w roku poprzedzającym dany rok podatkowy)

w zł,gr

Kwota podatku

w zł,gr

(należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy)

 

 

 

 

 

 

 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

 

 

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

21.

 

................... m2

22.

 

.................,.......

23.

 

.................,.......

 

 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

24.

 

.................... ha

25.

 

.................,.......

26.

 

.................,.......

 

 

3. pozostałe grunty

 

27.

 

................... m2

28.

 

.................,.......

29.

 

.................,.......

 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

 

 

1. mieszkalnych - ogółem

30.

................... m2

31.

.................,.......

32.

.................,.......

 

 

   W tym:

    - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

33.

........................... m2

 

 

........................... m2

 

34.

........................,........

 

 

........................,........

35.

........................,........

 

 

........................,........

 

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

 

 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,

 

    w  tym:

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

36.

 

................... m2

 

 

........................... m2

 

........................... m2

37.

 

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

38.

 

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

 

 

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,

 

    w tym:

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

39.

 

................... m2

 

 

........................... m2

 

........................... m2

40.

 

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,.........

41.

 

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,.........

 

 

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem,

 

    w tym:

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

42.

................... m2

 

 

........................... m2

 

........................... m2

43.

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

44.

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

 

 

5. pozostałych ogółem

 

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

45.

................... m2

 

 

........................... m2

 

........................... m2

 

 

46.

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

 

 

47.

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

 

 

 

D.3 BUDOWLE

 

 

1. budowle

     (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

48.

.................,.......

49.

.............

50.

.................,.......

 

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

 

 

Kwota podatku

Suma kwot z kol. D ( należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy )

51.

.................,.......

 

 

.

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH

               (podać powierzchnię, bądź  wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

52. Imię

 

53. Nazwisko

 

54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

56. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

57. Identyfikator przyjmującego formularz

 

58. Data i podpis przyjmującego formularz

 

POUCZENIE: Zgodnie z art. 26a §1 ustawy z dnia 17-06-1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U.Nr 36, poz. 161 z 1991r. z późniejszymi zmianami/ niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.