Rady Gminy w Doruchowie

                                                          z dnia   05 grudnia  2003 roku

 

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

na rok 2004.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001r.Nr 142,poz.1591  z dalszymi zm.) oraz art.1,2,41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 .10.1982. o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz.1231 z dalszymi zm.) Rada Gminy w Doruchowie uchwala, co następuje :

 

                                                                     § 1

 

 

Przyjmuje się „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                                    § 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                         

                                                                    § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004r. i zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                       

                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                

                                                                                     Joanna Blewąska

 

 

 

 

                                                                                                         Załącznik do uchwały

                                                                                                         Nr XIII/  49 / 2003

                                                                                                         Rady Gminy w Doruchowie

                                                                                                         z dnia 05 grudnia 2003roku

 

 

                                Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

                                 Problemów Alkoholowych na rok 2004

 

W p r o w a d z e n i e

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ma na celu realizowanie  działań profilaktycznych  i naprawczych zmierzających do:

- ograniczania spożywania napojów alkoholowych,

- przeciwdziałania  powstawaniu  i usuwania następstw nadużywania  alkoholu,

- wspierania przedsięwzięć  mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów.

 

Na terenie naszej Gminy działają Pracownie Profilaktyki Uzależnień, nie ma placówek, stowarzyszeń,

grup samopomocowych działających na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

W  Ostrzeszowie działają grupy samopomocowe (AA i Al.-Anon dla rodzin ),

Poradnia Leczenia Odwykowego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które obejmują swoją działalnością  również mieszkańców naszej Gminy. Informacji i wsparcia można szukać też w Ogólnopolskim Pogotowiu dla ofiar przemocy domowej „Niebieska linia” oraz w Ogólnopolskim Pogotowiu „Pomarańczowa Linia” pomagające rodzinom, których dzieci piją.

 

W I półroczu 2003 r.z pomocy społecznej korzystało 214 rodzin ( tj. razem 917 osób), w tym 11  rodzin z problemem alkoholowym (tj. razem 54 osoby)w tym samym okresie 2002r. z pomocy korzystało 168 rodzin , w tym 11 z problemem alkoholowym.

 

W roku bieżącym do  30.10 . Policja przeprowadziła  15  interwencji domowych  w których przyczyną były osoby nietrzeźwe ,  zatrzymała 16 nietrzeźwych kierujących pojazdami i przekazała  5 wniosków  do Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Ostrzeszowie  o skierowanie na leczenie osób  tam  wymienionych. W tym samym okresie 2002r.  interwencji domowych odnotowano 19 ; w 11 przypadkach przyczyną były osoby nietrzeźwe  i zatrzymano 8 nietrzeźwych kierowców.

 

Planuje się wpływy środków finansowych  w  kwocie 69.000,- zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Całość  wpływów zostanie przeznaczona na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  2004r.

 

Ogólne założenia i program działań

 

1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od

    alkoholu.

a/ pokrywanie kosztów związanych z kierowaniem przez Gminną Komisję Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  Ostrzeszowie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie oraz kosztów przeprowadzanych badań lekarskich

 

 b/ wspomaganie działalności prowadzonej przez Pracownie Profilaktyki Uzależnień  w Morawinie, Przytocznicy , Torzeńcu  i Doruchowie poprzez :

 - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych,

- opłacanie opiekunów prowadzących zajęcia w pracowniach profilaktycznych,

- wyposażenie pomieszczeń pracowni w meble i inny sprzęt niezbędny do właściwego funkcjonowania

   pracowni,

- dofinansowanie zakupów art. spożywczych przy organizowaniu niektórych spotkań  ( np. wycieczek

    po terenie Gminy, spotkania świąteczne itp.)

 

c/ uruchomienie punktu konsultacyjnego –     dyżury psychologa lub terapeuty ,

 

2. Udzielanie rodzinom, u których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie  poprzez :

 

a/ szkolenie osób prowadzących zajęcia w pracowniach profilaktycznych na temat „Przemocy-stop”.

b/  dyżury członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych  w punkcie konsultacyjnym :

- gromadzenie  informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielania pomocy  ofiarom przemocy

   domowej i osobom uzależnionym, zbieranie dokumentacji poszczególnych przypadków przemocy    domowej  lub uzależnienia ,  podejmowanie działań  interwencyjnych,

   

c/ wspomaganie działalności świetlicy socjalterapeutycznej w Doruchowie

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjalterapeutycznych.

 

a/przeprowadzenie programu „Drugi elementarz czyli program 7 kroków „w kl.VI wszystkich szkół podstawowych ,

 

b/przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci 6-letnich w przedszkolu  ,oddziałach przedszkolnych  i  kl.I szkół podstawowych,

 

c/ przeprowadzenie programu profilaktycznego „NOE”,

 

d/ wystawienie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Doruchowie sztuki teatralnej przedstawiającej  problematykę uzależnienia , oraz zorganizowanie koncertu- dyskoteki, mającej odniesienie profilaktyczne- eksponowanie faktu dobrej zabawy bez udziału alkoholu,

 

e/ finansowanie zajęć sportowych prowadzonych z młodzieżą,

 

f/ opłacanie instruktora sprawującego nadzór nad osobami korzystającymi z sali ćwiczeń ogólnorozwojowych,


g/ zorganizowanie w okresie letnim jednej kolonii profilaktycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,

 

 h/ dofinansowanie do wyjazdów na obozy socjalterapeutyczne   dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,

 

i/ sfinansowanie jednego wyjazdu (wycieczki) dla dzieci z rodzin objętych pomocą  społeczna,

   organizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie.


 
j/ szkolenie  dla  rodziców , których dzieci są  uczniami   Gimnazjum,


k/ szkolenie dla uczniów kl.II Gimnazjum w zakresie  profilaktyki rozwiązywania  problemów

    narkomanii.

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu

    problemów alkoholowych.

 

a/ pomoc materialna i organizacyjna,

 

b/uczestnictwo w propagowaniu i realizacji programów profilaktycznych  i  edukacyjnych powiatowych ,wojewódzkich i krajowych.

 

5. W przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zakazu promocji lub reklamy     (przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy) poinformowane zostaną właściwe organy.

 

                                                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                   Joanna Blewąska