U C H W A Ł A  Nr. XVI/65/2004

                           RADY  GMINY   w  DORUCHOWIE

                                   z dnia 24 marca 2004

 

 

w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na rok   2004r.

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 i  10  ustawy
z dnia 08  marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. Nr  142 , poz.1591  z  2001r.
z późń.zm. ) oraz art. 109 ust.1,2,  art.122,124
ust.1 pkt 1,2,3,6,7,9 i 10  ust.2 pkt 2, ust.3 i art. 128,
ust.2 pkt 1 ustawy z dnia  26 listopada 1998 r o finansach
publicznych  ( tekst jednolity Dz.U.Nr 15 , poz.148 z  2003r.
z późn.zm.), oraz art.406  i art. 420 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity Dz.U.Nr 62, poz..627 z 2001 r. z poźń.zm.)

uchwala się , co następuje :

 

                                                      §  1

 

Uchwala się budżet  Gminy Doruchów na okres
roku kalendarzowego  2004.

                                          §  2

 

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości     8.665.882,-

     w tym : 

 

     - dotacje na zadania zlecone                                  321.272,-        

 

     - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  69.000,-

         napoii  alkoholowych

 

         zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

 

2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości   8.708.289,-

    w tym :

    -  wydatki na zadania zlecone                             292.454,-

 

    -  wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki 69.000,-

       i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

       zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

  

3.Deficyt budżetu gminy w wysokości 42.407,- zostanie
pokryty nadwyżką  z roku ubiegłego w wysokości 159.322,- 
wolnymi środkami na rachunku bankowym w wysokości
177.109,-, z dochodów kwotę 294.024,- przeznacza się
na spłatę pożyczek i kredytów , zgodnie z załącznikiem
nr 3 do niniejszej uchwały.

 

4.Plan  dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wynosi 9.000,-

                                                      

                                                      §  3

 

Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2004r.
oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne
zadania zgodnie z załącznikiem nr 4  do uchwały.

 

                                                         §  4

 

Uchwala się dotację do gminnych instytucji kultury
w wysokości  179.475,- zgodnie z załącznikiem  nr 5. do uchwały.

 

                                                         §  5

 

 

Uchwala się przychody Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska w wysokości 29.281,-  oraz wydatki w wysokości
29.281,- , źródła przychodu oraz cele wydatkowania określa
załącznik  nr 5 do uchwały.

 

                                                           §  6

 

 

Określa się kwotę  100.000,-. do której Wójt Gminy może
zaciągać zobowiązania .

 

                                                            §  7

 

Upoważnia się Wójta Gminy  do  spłaty zobowiązań jednostki 
samorządu terytorialnego tj. kredytów i pożyczek o których mowa

w § 2 pkt.3.

                                                             §  8

 

 

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień
wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

 

                                                              §  9

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

       

                                                              §  10

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązująca
od 01 stycznia  2004 i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
                                      

                                    Przewodnicząca Rady Gminy
                                         Joanna Blewąska

 

 

 

 

 

                                             UZASADNIENIE

do Uchwały  Rady Gminy nr XVI/65/2004 z dnia 24 marca 2004 r w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na 2004 r.

 

 

            Ogółem budżet gminy uchwalony został w wysokości:

 Dochody – 8.665.882,- w tym: dotacje na zadania zlecone 321.272,-

 Wydatki  -  8.708.289,- w tym:  wydatki na zadnia zlecone  292.454,-

 

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano niższe o 28.818,- ponieważ dotacja na oświetlenie uliczne
wpłynęła w roku bieżącym na wydatki poniesione w 2003 r.

 

 Deficyt budżetu wynosi 42.407,- , wprowadzono nadwyżkę budżetową za rok ubiegły w kwocie 
159.322,- oraz część wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 177.109,-. Spłaty kredytów
kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie  294.024,- jak w projekcie budżetu.

 

Zwiększone zostały dochody  budżetu gminy o kwotę 90.695,- w związku ze zwiększeniem dotacji
na zadania zlecone i subwencji w następujących działach;

 

Dz.758 rozdz.75801 § 2920                 -   42.677,-

Dz.852 rozdz.85213 § 2010                 -     1.800,-

                      85214 § 2010                 -   17.400,-

Dz.900 rozdz.90015 § 2010                 -   28.818,-

                                                              ---------------

                   razem                                 -   90.695,-

                                                              =========

Dochody w Dz. 400  § 0830 w kwocie  210.000,- zaplanowano bez podatku VAT,

W objaśnieniach do budżetu wpisano ,że cena za 1 m3 wynosi 1,25 z VAT i stąd zrodziła się wątpliwość
składu orzekającego RIO.                                                           

Wydatki

 

Wydatki w porównaniu do projektu budżetu zwiększono o kwotę  427.126,- w następujących działach:

 

Dz.400 rozdz.40004 § 6050     100.000,- na I etap gazyfikacji gminy

Dz.600 rozdz.60013 § 6050       40.000,- budowa chodnika ul. Kaliska

                      60014 § 6050       30.000,-                „ w Przytocznicy

                      60013 § 4270       10.000,- bieżące remonty dróg

                                 § 4300         7.000,- na uregulowanie stanu prawnego

Dz.700 rozdz.70005 § 4210         5.000,- zakup okien dla bud. w Przytocznicy

                                 § 4580         7.000,- sprawa byłego właściciela Thila

Dz.750 rozdz.75022 § 3030       11.040,- diety dla radnych –podwyżka od 1.I.04   

                       75023§ 4040              86,- dodatkowe wynagrodzenie roczne

                                 § 4430         2.000,-  ubezpieczenie

Dz.801 rozdz.80101 § 4010     100.000,-  płace dla nauczycieli za mało zaprojerkt.

                                 § 4210      39.000,- po 12.000,- na zakup komputerów po

                                                                1.000,- na materiały - dla szkół             

                                                                 Doruchów,Przytocznica ,Morawin                                                 

                                 § 4300       8.250,-  na szkolenia po 2.750,- na szkolenia  

                                                                rolników  przez szkoły j.w                                                 

 

          rozdz.80110 § 4210       13.000,- zakup komputerów – 12.000,- 1.000,-

                                                               zakup materiałów do szkoleń

                                 § 4300       2.750,- na przeprowadzenie szkoleń rolników

Dz.852 rozdz.85213 § 4130       1.800,- ubezpieczenia zdrowotne

                      85214 § 3110     17.400,- świadczenia społeczne

Dz.900 rozdz.90015 § 6050     30.000,- założenie oświetlenia ulicznego

Dz.921 rozdz.92109 §2550        2.800,- dotacja do DL Godziętowy

                                             ------------------------

       Razem                             427.126,-

                                           ===============

Środki w dz. 801 rozdz.80101, 80110 § 4210 i 4300  w kwocie 63.000,-

przeznaczono zakup komputerów, materiałów  oraz  przeprowadzenie szkoleń 

dla rolników. Kwotę 48.000,- na cen cel przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


                                                                    Wójt Gminy
                                                                  mgr Józef Wilkosz

 

W porównaniu do projektu budżetu dokonano zmian w następujących działach budżetu.

 

Ponadto zmniejszono wydatki :

 

Dz.750 rozdz. 75023 § 4300              -   2.000,-

Dz.754 rozdz. 75414 § 4300               -     240,-

Dz. 852 rozdz.85395 § 3110               -  6.624,-

Dz.900 rozdz. 90002 § 4300               -  1.000,-

Dz.926 rozdz. 92695 § 4210               -10.500,-

                                  § 4270               -  9.500,-

                                                   ------------------------

          razem                                         29.864,-   

                                                   ==============

Zwiększono wydatki

 

Dz. 750 rozdz.75023 § 4430                 2.000,- na opłaty ekologiczne

Dz. 754 rozdz.75414 § 4210                    240,- zakup mat do mag.oc

Dz. 852 rozdz.85295 § 4210                 3.124,- zakup wyposażenia do stołówki

                                  § 3110                 3.500,- pokrycie odpłatn. Domy Pomocy   

Dz. 900 rozdz.90004 § 4210                 1.000,- zakup materiałów

Dz. 926 rozdz.92695 § 6050               20.000,- na boisko sportowe

                                                   -----------------------

       razem                                           29.864,-

                                                  ==============  

 

W załączniku dotyczącym przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
zmieniono stan środków na 1.01.04 z kwoty  13.800,- na 16.001,- tj. wg danych aktualnych
i automatycznie zwiększyły się przychody i wydatki tego funduszu  z kwoty 27.080,- do kwoty 29.281,-.

 

Pozostałe dochody wydatki zostały przyjęte przez Radę Gminy jak w projekcie budżetu.

 


Zasłącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy

nr  XVI/65/2004 z dnia 24 marca 2004

    Dział     Rozdział  Paragraf                                           Treść                                                  Własne             Zlecone                   Ogółem

020                                            Leśnictwo                                                                                         1 800,00                  0,00               1 800,00

                02095                         Pozostała działalność                                                                          1 800,00                  0,00               1 800,00

                                  0750          Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                   1 800,00                  0,00               1 800,00

                                                   Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub

                                                   innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

400                                            publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze             340 250,00                  0,00           340 250,00

                                                   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

                                                   elektryczną, gaz i wodę

                40002                         Dostarczanie wody                                                                         340 250,00                  0,00           340 250,00

                                  0830          Wpływy z usług                                                                              210 000,00                  0,00           210 000,00

                                  6291          Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin                   130 250,00                  0,00           130 250,00

                                                   (związków gmin), powiatów (związków powiatów),

600                                            samorządów województw, pozyskane z innych źródeł               840 561,00                  0,00           840 561,00

                                                   Transport i łączność

                60016                         Drogi publiczne gminne                                                                    840 561,00                  0,00           840 561,00

                                  6291          Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin                   840 561,00                  0,00           840 561,00

                                                   (związków gmin), powiatów (związków powiatów),

700                                            samorządów województw, pozyskane z innych źródeł               138 779,00                  0,00           138 779,00

                                                   Gospodarka mieszkaniowa

                70005                         Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                       138 779,00                  0,00           138 779,00

                                  0470          Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie                   2 107,00                  0,00               2 107,00

                                                   wieczyste nieruchomości

                                  0750          Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych               120 000,00                  0,00           120 000,00

                                                   Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub

                                                   innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

                                  0770          publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze              13 172,00                  0,00             13 172,00

                                                   Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

                                                   nieruchomości

                                  0920          Pozostałe odsetki                                                                                3 500,00                  0,00               3 500,00

750                                            Administracja publiczna                                                               23 450,00         47 380,00             70 830,00

                75011                         Urzędy wojewódzkie                                                                                 0,00         47 380,00             47 380,00

                                  2010          Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                                  0,00         47 380,00             47 380,00

                                                   realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                                                   rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

                75023                         gmin) ustawami                                                                                 23 450,00                  0,00             23 450,00

                                                   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

                                  0830          Wpływy z usług                                                                                22 000,00                  0,00             22 000,00

                                  0970          Wpływy z różnych dochodów                                                           1 000,00                  0,00               1 000,00

                                  2360          Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z                  450,00                  0,00                  450,00

                                                   realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz

751                                            innych zadań zleconych ustawami                                                            0,00              774,00                  774,00

                                                   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

                                                   kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

                75101                         Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli                     0,00              774,00                  774,00

                                                   i ochrony prawa

                                  2010          Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                                  0,00              774,00                  774,00

                                                   realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                                                   rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

754                                            gmin) ustawami                                                                                          0,00              400,00                  400,00

                                                   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

                                                   przeciwpożarowa

                75414                         Obrona cywilna                                                                                          0,00              400,00                  400,00

Strona:   1


 

    Dział     Rozdział  Paragraf                                           Treść                                                  Własne             Zlecone                   Ogółem

                                  2010          Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                                  0,00              400,00                  400,00

                                                   realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                                                   rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

756                                            gmin) ustawami                                                                            1 422 511,00                  0,00        1 422 511,00

                                                   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

                                                   od innych jednostek nieposiadających osobowości

                75601                         prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      22 000,00                  0,00             22 000,00

                                                   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

                                  0350          Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,                22 000,00                  0,00             22 000,00

                                                   opłacany w formie karty podatkowej

                75615                         Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od              833 920,00                  0,00           833 920,00

                                                   czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i

                                                   darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

                                  0310          Podatek od nieruchomości                                                              617 000,00                  0,00           617 000,00

                                  0320          Podatek rolny                                                                                    84 000,00                  0,00             84 000,00

                                  0330          Podatek leśny                                                                                   26 000,00                  0,00             26 000,00

                                  0340          Podatek od środków transportowych                                              65 000,00                  0,00             65 000,00

                                  0360          Podatek od spadków i darowizn                                                           500,00                  0,00                  500,00

                                  0370          Podatek od posiadania psów                                                                420,00                  0,00                  420,00

                                  0430          Wpływy z opłaty targowej                                                               13 000,00                  0,00             13 000,00

                                  0450          Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe              5 000,00                  0,00               5 000,00

                                  0500          Podatek od czynności cywilnoprawnych                                        23 000,00                  0,00             23 000,00

                75618                         Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek               89 000,00                  0,00             89 000,00

                                                   samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

                                  0410          Wpływy z opłaty skarbowej                                                             20 000,00                  0,00             20 000,00

                                  0480          Wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                    69 000,00                  0,00             69 000,00

                75621                         Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu            477 591,00                  0,00           477 591,00

                                                   państwa

                                  0010          Podatek dochodowy od osób fizycznych                                      474 591,00                  0,00           474 591,00

                                  0020          Podatek dochodowy od osób prawnych                                           3 000,00                  0,00               3 000,00

758                                            Różne rozliczenia                                                                      5 138 589,00                  0,00        5 138 589,00

                75801                         Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek                    3 249 885,00                  0,00        3 249 885,00

                                                   samorządu terytorialnego

                                  2920          Subwencje ogólne z budżetu państwa                                      3 249 885,00                  0,00        3 249 885,00

                75807                         Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                     1 868 704,00                  0,00        1 868 704,00

                                  2920          Subwencje ogólne z budżetu państwa                                      1 868 704,00                  0,00        1 868 704,00

                75814                         Różne rozliczenia finansowe                                                            20 000,00                  0,00             20 000,00

                                  0920          Pozostałe odsetki                                                                              20 000,00                  0,00             20 000,00

801                                            Oświata i wychowanie                                                                  81 100,00                  0,00             81 100,00

                80101                         Szkoły podstawowe                                                                           6 600,00                  0,00               6 600,00

                                  0830          Wpływy z usług                                                                                  6 600,00                  0,00               6 600,00

                80104                         Przedszkola                                                                                       74 500,00                  0,00             74 500,00

                                  0830          Wpływy z usług                                                                                74 500,00                  0,00             74 500,00

852                                            Pomoc społeczna                                                                            1 300,00       243 900,00           245 200,00

                85213                         Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby                         0,00           5 000,00               5 000,00

                                                   pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

                                  2010          Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                                  0,00           5 000,00               5 000,00

                                                   realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                                                   rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

                85214                         gmin) ustawami                                                                                          0,00       183 400,00           183 400,00

                                                   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

                                                   społeczne

Strona:   2


 

    Dział     Rozdział  Paragraf                                           Treść                                                  Własne             Zlecone                   Ogółem

                                  2010          Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                                  0,00       183 400,00           183 400,00

                                                   realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                                                   rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

                85216                         gmin) ustawami                                                                                          0,00           5 800,00               5 800,00

                                                   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

                                  2010          Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                                  0,00           5 800,00               5 800,00

                                                   realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                                                   rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

                85219                         gmin) ustawami                                                                                          0,00         49 700,00             49 700,00

                                                   Ośrodki pomocy społecznej

                                  2010          Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                                  0,00         49 700,00             49 700,00

                                                   realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                                                   rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

                85228                         gmin) ustawami                                                                                   1 300,00                  0,00               1 300,00

                                                   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

                                  0830          Wpływy z usług                                                                                  1 300,00                  0,00               1 300,00

854                                            Edukacyjna opieka wychowawcza                                           133 488,00                  0,00           133 488,00

                85401                         Świetlice szkolne                                                                               90 000,00                  0,00             90 000,00

                                  0830          Wpływy z usług                                                                                90 000,00                  0,00             90 000,00

                85412                         Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i                      43 488,00                  0,00             43 488,00

                                                   młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

                                  0830          Wpływy z usług                                                                                43 488,00                  0,00             43 488,00

900                                            Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    222 782,00         28 818,00           251 600,00

                90001                         Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                            167 748,00                  0,00           167 748,00

                                  0830          Wpływy z usług                                                                                80 000,00                  0,00             80 000,00

                                  6291          Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin                     87 748,00                  0,00             87 748,00

                                                   (związków gmin), powiatów (związków powiatów),

                90002                         samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                   1 200,00                  0,00               1 200,00

                                                   Gospodarka odpadami

                                  0830          Wpływy z usług                                                                                  1 200,00                  0,00               1 200,00

                90015                         Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                  0,00         28 818,00             28 818,00

                                  2010          Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                                  0,00         28 818,00             28 818,00

                                                   realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                                                   rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

                90095                         gmin) ustawami                                                                                 53 834,00                  0,00             53 834,00

                                                   Pozostała działalność

                                  0690          Wpływy z różnych opłat                                                                  15 000,00                  0,00             15 000,00

                                  6290          Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin                     38 834,00                  0,00             38 834,00

                                                   (związków gmin), powiatów (związków powiatów),

                                                   samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

                                                                                                                                     Razem        8 344 610,00       321 272,00        8 665 882,00

Załącznik nr 2 do uchwał Rady Gminy nr

XVI/65/2004 z dnia 24 marca 2004

    Dział     Rozdział  Paragraf                                           Treść                                                  Własne             Zlecone                   Ogółem

010                                            Rolnictwo i łowiectwo                                                                     2 000,00                  0,00               2 000,00

                01030                         Izby rolnicze                                                                                        2 000,00                  0,00               2 000,00

                                  2850          Wpłaty gmin na rzecz izb  rolniczych  w wysokości  2%                 2 000,00                  0,00               2 000,00

                                                   uzyskanych wpływów z podatku rolnego

400                                            Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię                                543 110,00                  0,00           543 110,00

                                                   elektryczną, gaz i wodę

                40002                         Dostarczanie wody                                                                         443 110,00                  0,00           443 110,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                    10 400,00                  0,00             10 400,00

                                  4260          Zakup energii                                                                                    55 000,00                  0,00             55 000,00

                                  4270          Zakup usług remontowych                                                               13 300,00                  0,00             13 300,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                   2 000,00                  0,00               2 000,00

                                  4430          Różne opłaty i składki                                                                       59 500,00                  0,00             59 500,00

                                  6050          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             115 000,00                  0,00           115 000,00

                                  6051          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             130 250,00                  0,00           130 250,00

                                  6052          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               57 660,00                  0,00             57 660,00

                40004                         Dostarczanie paliw gazowych                                                       100 000,00                  0,00           100 000,00

                                  6050          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             100 000,00                  0,00           100 000,00

600                                            Transport i łączność                                                                1 393 376,00                  0,00        1 393 376,00

                60013                         Drogi publiczne wojewódzkie                                                           40 000,00                  0,00             40 000,00

                                  6050          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               40 000,00                  0,00             40 000,00

                60014                         Drogi publiczne powiatowe                                                               40 000,00                  0,00             40 000,00

                                  6050          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               40 000,00                  0,00             40 000,00

                60016                         Drogi publiczne gminne                                                                 1 313 376,00                  0,00        1 313 376,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                      5 000,00                  0,00               5 000,00

                                  4270          Zakup usług remontowych                                                               40 000,00                  0,00             40 000,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                 22 000,00                  0,00             22 000,00

                                  4430          Różne opłaty i składki                                                                         2 000,00                  0,00               2 000,00

                                  6051          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             840 561,00                  0,00           840 561,00

                                  6052          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             403 815,00                  0,00           403 815,00

700                                            Gospodarka mieszkaniowa                                                       109 300,00                  0,00           109 300,00

                70005                         Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                       109 300,00                  0,00           109 300,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                    28 500,00                  0,00             28 500,00

                                  4260          Zakup energii                                                                                      6 500,00                  0,00               6 500,00

                                  4270          Zakup usług remontowych                                                               55 300,00                  0,00             55 300,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                   9 000,00                  0,00               9 000,00

                                  4430          Różne opłaty i składki                                                                         3 000,00                  0,00               3 000,00

                                  4580          Pozostałe odsetki                                                                                7 000,00                  0,00               7 000,00

750                                            Administracja publiczna                                                             952 590,00         47 380,00           999 970,00

                75011                         Urzędy wojewódzkie                                                                                 0,00         47 380,00             47 380,00

                                  4010          Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  0,00         39 589,00             39 589,00

                                  4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         0,00           6 821,00               6 821,00

                                  4120          Składki na Fundusz Pracy                                                                         0,00              970,00                  970,00

                75022                         Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                58 840,00                  0,00             58 840,00

                                  3030          Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                      56 040,00                  0,00             56 040,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                      2 000,00                  0,00               2 000,00

Strona:   1


    Dział     Rozdział  Paragraf                                           Treść                                                  Własne             Zlecone                   Ogółem

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                      300,00                  0,00                  300,00

                                  4410          Podróże służbowe krajowe                                                                  500,00                  0,00                  500,00

                75023                         Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           866 050,00                  0,00           866 050,00

                                  3020          Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do                                    3 000,00                  0,00               3 000,00

                                                   wynagrodzeń

                                  4010          Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       481 622,00                  0,00           481 622,00

                                  4040          Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 39 401,00                  0,00             39 401,00

                                  4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                                                85 974,00                  0,00             85 974,00

                                  4120          Składki na Fundusz Pracy                                                                12 243,00                  0,00             12 243,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                    62 000,00                  0,00             62 000,00

                                  4260          Zakup energii                                                                                      7 400,00                  0,00               7 400,00

                                  4270          Zakup usług remontowych                                                               44 500,00                  0,00             44 500,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                 63 600,00                  0,00             63 600,00

                                  4410          Podróże służbowe krajowe                                                             15 000,00                  0,00             15 000,00

                                  4430          Różne opłaty i składki                                                                         6 600,00                  0,00               6 600,00

                                  4440          Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   14 710,00                  0,00             14 710,00

                                  6060          Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             30 000,00                  0,00             30 000,00

                75095                         Pozostała działalność                                                                        27 700,00                  0,00             27 700,00

                                  3030          Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                      19 200,00                  0,00             19 200,00

                                  4430          Różne opłaty i składki                                                                         8 500,00                  0,00               8 500,00

751                                            Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,                          0,00              774,00                  774,00

                                                   kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

                75101                         Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli                     0,00              774,00                  774,00

                                                   i ochrony prawa

                                  4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         0,00              111,00                  111,00

                                  4120          Składki na Fundusz Pracy                                                                         0,00                16,00                    16,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                          0,00              647,00                  647,00

754                                            Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                                        39 200,00              400,00             39 600,00

                                                   przeciwpożarowa

                75412                         Ochotnicze straże pożarne                                                               39 200,00                  0,00             39 200,00

                                  3030          Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                        7 500,00                  0,00               7 500,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                    16 400,00                  0,00             16 400,00

                                  4260          Zakup energii                                                                                      6 000,00                  0,00               6 000,00

                                  4270          Zakup usług remontowych                                                                 4 600,00                  0,00               4 600,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                   1 850,00                  0,00               1 850,00

                                  4430          Różne opłaty i składki                                                                         2 850,00                  0,00               2 850,00

                75414                         Obrona cywilna                                                                                          0,00              400,00                  400,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                             0,00              240,00                  240,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                          0,00              160,00                  160,00

756                                            Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i                 32 000,00                  0,00             32 000,00

                                                   od innych jednostek nieposiadających osobowości

                75647                         prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      32 000,00                  0,00             32 000,00

                                                   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

                                                   budżetowych

                                  4100          Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                           16 000,00                  0,00             16 000,00

                                  4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     750,00                  0,00                  750,00

                                  4120          Składki na Fundusz Pracy                                                                     103,00                  0,00                  103,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                      3 000,00                  0,00               3 000,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                 12 147,00                  0,00             12 147,00

757                                            Obsługa długu publicznego                                                       159 250,00                  0,00           159 250,00

Strona:   2


    Dział     Rozdział  Paragraf                                           Treść                                                  Własne             Zlecone                   Ogółem

                75702                         Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek             159 250,00                  0,00           159 250,00

                                                   jednostek samorządu terytorialnego

                                  8070          Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów              159 250,00                  0,00           159 250,00

                                                   wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

801                                            Oświata i wychowanie                                                             3 722 808,00                  0,00        3 722 808,00

                80101                         Szkoły podstawowe                                                                    2 120 660,00                  0,00        2 120 660,00

                                  3020          Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do                                106 240,00                  0,00           106 240,00

                                                   wynagrodzeń

                                  4010          Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    1 261 184,00                  0,00        1 261 184,00

                                  4040          Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                               101 999,00                  0,00           101 999,00

                                  4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                                              264 491,00                  0,00           264 491,00

                                  4120          Składki na Fundusz Pracy                                                                35 624,00                  0,00             35 624,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                  131 420,00                  0,00           131 420,00

                                  4240          Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     10 200,00                  0,00             10 200,00

                                  4260          Zakup energii                                                                                    26 050,00                  0,00             26 050,00

                                  4270          Zakup usług remontowych                                                               65 900,00                  0,00             65 900,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                 25 310,00                  0,00             25 310,00

                                  4410          Podróże służbowe krajowe                                                               5 900,00                  0,00               5 900,00

                                  4430          Różne opłaty i składki                                                                         6 400,00                  0,00               6 400,00

                                  4440          Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   79 942,00                  0,00             79 942,00

                80104                         Przedszkola                                                                                     540 292,00                  0,00           540 292,00

                                  3020          Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do                                  22 899,00                  0,00             22 899,00

                                                   wynagrodzeń

                                  4010          Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       312 057,00                  0,00           312 057,00

                                  4040          Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 24 884,00                  0,00             24 884,00

                                  4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                                                63 992,00                  0,00             63 992,00

                                  4120          Składki na Fundusz Pracy                                                                  8 619,00                  0,00               8 619,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                    25 610,00                  0,00             25 610,00

                                  4220          Zakup środków żywności                                                               35 000,00                  0,00             35 000,00

                                  4240          Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       4 900,00                  0,00               4 900,00

                                  4260          Zakup energii                                                                                    11 500,00                  0,00             11 500,00

                                  4270          Zakup usług remontowych                                                                 4 000,00                  0,00               4 000,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                   5 490,00                  0,00               5 490,00

                                  4410          Podróże służbowe krajowe                                                                  950,00                  0,00                  950,00

                                  4430          Różne opłaty i składki                                                                         1 700,00                  0,00               1 700,00

                                  4440          Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   18 691,00                  0,00             18 691,00

                80110                         Gimnazja                                                                                          841 706,00                  0,00           841 706,00

                                  3020          Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do                                  39 767,00                  0,00             39 767,00

                                                   wynagrodzeń

                                  4010          Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       482 105,00                  0,00           482 105,00

                                  4040          Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 38 753,00                  0,00             38 753,00

                                  4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                                              101 333,00                  0,00           101 333,00

                                  4120          Składki na Fundusz Pracy                                                                13 649,00                  0,00             13 649,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                    55 220,00                  0,00             55 220,00

                                  4240          Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     13 000,00                  0,00             13 000,00

                                  4260          Zakup energii                                                                                    13 000,00                  0,00             13 000,00

                                  4270          Zakup usług remontowych                                                                 1 000,00                  0,00               1 000,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                   9 450,00                  0,00               9 450,00

                                  4410          Podróże służbowe krajowe                                                               4 000,00                  0,00               4 000,00

                                  4430          Różne opłaty i składki                                                                         5 000,00                  0,00               5 000,00

Strona:   3


    Dział     Rozdział  Paragraf                                           Treść                                                  Własne             Zlecone                   Ogółem

                                  4440          Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   30 429,00                  0,00             30 429,00

                                  6050          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               35 000,00                  0,00             35 000,00

                80113                         Dowożenie uczniów do szkół                                                           69 900,00                  0,00             69 900,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                 69 900,00                  0,00             69 900,00

                80114                         Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                     111 361,00                  0,00           111 361,00

                                  3020          Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do                                       199,00                  0,00                  199,00

                                                   wynagrodzeń

                                  4010          Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         72 749,00                  0,00             72 749,00

                                  4040          Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   5 523,00                  0,00               5 523,00

                                  4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                                                14 238,00                  0,00             14 238,00

                                  4120          Składki na Fundusz Pracy                                                                  1 918,00                  0,00               1 918,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                      4 974,00                  0,00               4 974,00

                                  4270          Zakup usług remontowych                                                                    500,00                  0,00                  500,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                   4 100,00                  0,00               4 100,00

                                  4410          Podróże służbowe krajowe                                                               2 000,00                  0,00               2 000,00

                                  4440          Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     2 160,00                  0,00               2 160,00

                                  6060          Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               3 000,00                  0,00               3 000,00

                80146                         Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                          18 092,00                  0,00             18 092,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                 12 092,00                  0,00             12 092,00

                                  4410          Podróże służbowe krajowe                                                               6 000,00                  0,00               6 000,00

                80195                         Pozostała działalność                                                                        20 797,00                  0,00             20 797,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                   5 400,00                  0,00               5 400,00

                                  4430          Różne opłaty i składki                                                                         1 600,00                  0,00               1 600,00

                                  4440          Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   13 797,00                  0,00             13 797,00

851                                            Ochrona zdrowia                                                                            69 000,00                  0,00             69 000,00

                85154                         Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                        69 000,00                  0,00             69 000,00

                                  4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     500,00                  0,00                  500,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                      3 850,00                  0,00               3 850,00

                                  4270          Zakup usług remontowych                                                                 1 000,00                  0,00               1 000,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                 62 390,00                  0,00             62 390,00

                                  4410          Podróże służbowe krajowe                                                                  760,00                  0,00                  760,00

                                  4430          Różne opłaty i składki                                                                            500,00                  0,00                  500,00

852                                            Pomoc społeczna                                                                        265 376,00       243 900,00           509 276,00

                85213                         Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby                         0,00           5 000,00               5 000,00

                                                   pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

                                  4130          Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                        0,00           5 000,00               5 000,00

                85214                         Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia                73 600,00       183 400,00           257 000,00

                                                   społeczne

                                  3110          Świadczenia społeczne                                                                   73 600,00       158 931,00           232 531,00

                                  4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         0,00         24 469,00             24 469,00

                85215                         Dodatki mieszkaniowe                                                                       60 000,00                  0,00             60 000,00

                                  3110          Świadczenia społeczne                                                                   60 000,00                  0,00             60 000,00

                85216                         Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                      0,00           5 800,00               5 800,00

                                  3110          Świadczenia społeczne                                                                            0,00           5 800,00               5 800,00

                85219                         Ośrodki pomocy społecznej                                                              79 976,00         49 700,00           129 676,00

                                  3020          Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do                                    2 805,00                  0,00               2 805,00

                                                   wynagrodzeń

                                  4010          Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         45 623,00         35 000,00             80 623,00

Strona:   4


    Dział     Rozdział  Paragraf                                           Treść                                                  Własne             Zlecone                   Ogółem

                                  4040          Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   6 384,00                  0,00               6 384,00

                                  4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  9 453,00           6 366,00             15 819,00

                                  4120          Składki na Fundusz Pracy                                                                  1 273,00              857,00               2 130,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                      1 100,00           2 252,00               3 352,00

                                  4270          Zakup usług remontowych                                                                 1 950,00           1 000,00               2 950,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                   7 755,00           1 325,00               9 080,00

                                  4410          Podróże służbowe krajowe                                                               1 785,00           1 700,00               3 485,00

                                  4430          Różne opłaty i składki                                                                            600,00                  0,00                  600,00

                                  4440          Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     1 248,00           1 200,00               2 448,00

                85228                         Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                    15 300,00                  0,00             15 300,00

                                  4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  1 816,00                  0,00               1 816,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                 13 484,00                  0,00             13 484,00

                85295                         Pozostała działalność                                                                        36 500,00                  0,00             36 500,00

                                  3110          Świadczenia społeczne                                                                   33 376,00                  0,00             33 376,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                      3 124,00                  0,00               3 124,00

854                                            Edukacyjna opieka wychowawcza                                           294 358,00                  0,00           294 358,00

                85401                         Świetlice szkolne                                                                             238 211,00                  0,00           238 211,00

                                  3020          Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do                                    5 829,00                  0,00               5 829,00

                                                   wynagrodzeń

                                  4010          Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         86 872,00                  0,00             86 872,00

                                  4040          Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   6 369,00                  0,00               6 369,00

                                  4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                                                17 616,00                  0,00             17 616,00

                                  4120          Składki na Fundusz Pracy                                                                  2 373,00                  0,00               2 373,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                      6 150,00                  0,00               6 150,00

                                  4220          Zakup środków żywności                                                               95 040,00                  0,00             95 040,00

                                  4260          Zakup energii                                                                                      4 300,00                  0,00               4 300,00

                                  4270          Zakup usług remontowych                                                                 4 000,00                  0,00               4 000,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                   1 800,00                  0,00               1 800,00

                                  4410          Podróże służbowe krajowe                                                               2 770,00                  0,00               2 770,00

                                  4440          Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     5 092,00                  0,00               5 092,00

                85412                         Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i                      56 147,00                  0,00             56 147,00

                                                   młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

                                  3020          Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do                                    2 000,00                  0,00               2 000,00

                                                   wynagrodzeń

                                  4110          Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     364,00                  0,00                  364,00

                                  4120          Składki na Fundusz Pracy                                                                       49,00                  0,00                    49,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                      1 000,00                  0,00               1 000,00

                                  4220          Zakup środków żywności                                                               23 000,00                  0,00             23 000,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                 29 734,00                  0,00             29 734,00

900                                            Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    585 592,00                  0,00           585 592,00

                90001                         Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                            267 592,00                  0,00           267 592,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                      8 000,00                  0,00               8 000,00

                                  4260          Zakup energii                                                                                    51 000,00                  0,00             51 000,00

                                  4270          Zakup usług remontowych                                                                 3 000,00                  0,00               3 000,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                 14 000,00                  0,00             14 000,00

                                  4430          Różne opłaty i składki                                                                       65 000,00                  0,00             65 000,00

                                  6051          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               87 748,00                  0,00             87 748,00

                                  6052          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               38 844,00                  0,00             38 844,00

Strona:   5


    Dział     Rozdział  Paragraf                                           Treść                                                  Własne             Zlecone                   Ogółem

                90002                         Gospodarka odpadami                                                                       52 000,00                  0,00             52 000,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                         600,00                  0,00                  600,00

                                  4260          Zakup energii                                                                                      1 700,00                  0,00               1 700,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                 41 700,00                  0,00             41 700,00

                                  4430          Różne opłaty i składki                                                                         8 000,00                  0,00               8 000,00

                90004                         Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                            5 500,00                  0,00               5 500,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                      3 500,00                  0,00               3 500,00

                                  4270          Zakup usług remontowych                                                                 2 000,00                  0,00               2 000,00

                90005                         Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                   2 500,00                  0,00               2 500,00

                                  4430          Różne opłaty i składki                                                                         2 500,00                  0,00               2 500,00

                90015                         Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                       258 000,00                  0,00           258 000,00

                                  4260          Zakup energii                                                                                  130 000,00                  0,00           130 000,00

                                  4270          Zakup usług remontowych                                                               53 000,00                  0,00             53 000,00

                                  6050          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               75 000,00                  0,00             75 000,00

921                                            Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                           179 475,00                  0,00           179 475,00

                92109                         Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                          134 975,00                  0,00           134 975,00

                                  2550          Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                      134 975,00                  0,00           134 975,00

                92116                         Biblioteki                                                                                             44 500,00                  0,00             44 500,00

                                  2550          Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                        44 500,00                  0,00             44 500,00

926                                            Kultura fizyczna i sport                                                                 68 400,00                  0,00             68 400,00

                92695                         Pozostała działalność                                                                        68 400,00                  0,00             68 400,00

                                  3030          Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                        6 000,00                  0,00               6 000,00

                                  4210          Zakup materiałów i wyposażenia                                                    13 900,00                  0,00             13 900,00

                                  4260          Zakup energii                                                                                      3 000,00                  0,00               3 000,00

                                  4270          Zakup usług remontowych                                                                 1 000,00                  0,00               1 000,00

                                  4300          Zakup usług pozostałych                                                                 21 700,00                  0,00             21 700,00

                                  4430          Różne opłaty i składki                                                                         2 800,00                  0,00               2 800,00

                                  6050          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               20 000,00                  0,00             20 000,00

                                                                                                                                     Razem        8 415 835,00       292 454,00        8 708 289,00


 

                                                                                      

                                                                                              Załącznik Nr 3

                                                                                              do Uchwały Nr XVI/65/2004

                                                                                              Rady Gminy w Doruchowie

                                                                                              z dnia 24 marca 2004

 

 

    PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FIN. BUDŻETU

 

 

PRZYCHODY

 

 

 

 

955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych   177.109,- 

957 nadwyżki z lat ubiegłych                                    159.322,-

                                                                                      

                           RAZEM     336.431,-

                                     =============

 

 

ROZCHODY

 

 

992 spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek
i kredytów  294.024,-

 

        na:

     

                 - budowę oczyszczalni ścieków             14.800,-

      - budowę kanalizacji           39.375,-

      - budowę gimnazjum        239.849,-

 


 

                                                                                                                                                                              Załącznik nr 4

                                                                           do uchwały Rady Gminy

                                                                           Nr XVI/65/2004

                                                                           z dnia 24 marca 2004

 

                                                  WYKAZ

  INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY NA  2004

Lp.

Nazwa inwestycji

Klasyfikacja budżetowa

Kwota dotacji z budżetu

1.

Budowa sieci  wodociągowej z przyłączami  w miejscowości

Plugawice - Tonia

Dz. 400 rozdz. 40002 § 6051

 § 6052

 

     84.739.-

     37.512.-

2.

Budowa  sieci wodociągowej -

podłączenie osiedla mieszkaniowego

po byłym PGR Torzeniec

Dz.400  rozdz.

40002 § 6051

            § 6052

 

     45.511.-

 

     20.148.-   

3.

Remont  wodociągu Doruchów,

-zakup agregatu prądotwórczego

- zakup zbiornika

-remont sieci wodociągowej Zalesie – w kierunku  do ul. Kępińskiej ( niruchomość  Libner)

 

Dz.400 rozdz.

 

40002  § 6050

 

85.000.-

 

4.

Budowa  wodociągu  Pieczyska

Dz.400 rozdz.

40002  § 6050

 

     30.000.-


                                                Załcznik Nr 5
                                                
Uchwały Rady Gminy

                                                XVI/65/2004

                                                 z dnia 24 marca 2004

 

 

 

 

                               DOTACJE   Z   BUDŻETU

              DLA  GMINNYCH  INSTYTUCJI   KULTURY

 

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa jednostki

 

Klasyfikacja

Budżetowa

Kwota dotacji

1.

Domy, Ośrodki Kultury,

Świetlice i Kluby

 

Dz.921 rozdz.92109

         § 2550

134.975,-

2.

 

 

Biblioteki

Dz.921 rozdz.92116

         § 2550

44.500,-

 

 

Razem

 

179.475,-

 

            Załącznik  Nr.6

           do Uchwały Rady Gminy

            nr .XVI/ 65/2004

            z dnia 24 marca 2004

 

 

 

 

PLAN   PRZYCHODÓW   I  WYDATKÓW

 

 GMINNEGO  FUNDUSZU  OCHRONY   ŚRODOWISKA  

      I GOSPODARKI WODNEJ.

 

 

 

Przychody           Wydatki

 

Stan   środków na 01.01.2004                  16.001,-

 

 

Wpływy z opłat i kar za  składnie

i magazynowanie odpadów ,oraz

korzystanie  ze środowiska.

Dz.900 rozdz.90011§ 069                       13.280,-

 

Wydatki na  opracowanie dokumentacji

 i zagospodarowanie  Parku w Doruchowie

Dz.900 rozdz. 90004 § 4300                                                   900,-                                                                

 

                                  § 6050                                               28.381,-

 

                                                        ------------------------------------------

                         Razem                            29.281,-              29.281,-===================================================