UCHWAŁA Nr XVI/ 68   /   2004

                                                  Rady Gminy w Doruchowie

                                                  z dnia  24 marca 2004 roku

 

   w sprawie : ustalenia sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych                          

                       w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Doruchów.

 

 

   Na podstawie art. 14 ust.3 i 14a ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 67,poz.329 z 1996r.z późń.zm.) oraz  art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późń.zm.) Rada Gminy Doruchów uchwala , co następuje :

                                                        

                                                             § 1

 

Ustala się sieć publicznego przedszkola i oddziałów  przedszkolnych  w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Doruchów z siedzibami i strukturami organizacyjnymi jak następuje :

 

1.      Szkoła Podstawowa w Przytocznica

Obwód szkolny obejmuje miejscowości:  Przytocznica , Godziętowy i Pieczyska.

 

2.   Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Morawinie

Obwód szkolny obejmuje miejscowości :  Morawin, Tonia, Plugawice , Oświęcim,  Mieleszówka, Skarydzew i Wygoda Plugawska .

 

3.      Szkoła Podstawowa w Torzeńcu

Obwód szkolny obejmuje miejscowości : Torzenie i Torzeniec PGR.

 

4.      Publiczne Przedszkole w Doruchowie  ul. Szkolna 1

Obwód obejmuje miejscowości:  Doruchów , Zalesie, Wrzosy, Gruszków,                  Stara Kuźnica I, Stara Kuźnica II, Rudniczysko i Tokarzew .

 

                                                       § 2

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

                                                       § 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia                       01 września  2004 roku.

                             

                                                    Przewodnicząca Rady Gminy

                                                      Joanna Blewąska